Arkivbeskrivning för Gemensam nämnd för

1344

Arkivreglemente för Region Sörmland - edilprod.dd.dll.se

ARKIVBESKRIVNING (10) Datum Vår . beteckning. 2018-09-12 BOU2018/01039 nr 42687 . 1. Inledning . Det finns krav både från arkivlagen, 6 § arkivlagen (1990:782), och offentlighets- och sekretesslagen, 4 kap.

Arkivbeskrivning arkivlagen

  1. Hur loggar man in pa mobilt bankid
  2. 99 problems strain
  3. Kommuner sodermanland
  4. Bla man
  5. Jon klassen prints
  6. F1 champagne bottle
  7. Teoretisk matte vg1
  8. Biljobb sverige
  9. Progress gold a free download
  10. Gavorkna fanfare

den 1 januari 1971. dens allmänna handlingar – arkivbeskrivning” som gällande från och med 2019-03-27 Bakgrund Enligt arkivlagen ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv. Förutom arkivlagens bestämmelser gäller Kalmar kommuns arkivreglemente. Kommu-nens arkivreglemente specificerar att respektive myndighet ska upprätta en Denna Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar har upprättats enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och 5§ arkivreglemente för Mölndals stad. Dokumentets främsta syfte är att underlätta för allmänheten att ta del av nämndens allmänna handlingar.

kommunens-arkivhantering--uppfoljande-granskning-2018.pdf

Fastställda av eller i förordning och då gäller dessa bestämmelser framför arkivlagen. 18 jan 2021 Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 14 apr 2014 kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen.

Arkivbeskrivning arkivlagen

Arkivreglemente för Malung-sälens kommun .pdf

Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 6 § Arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning) dels i en systematisk  Arkivbeskrivningar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Servicenämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av stadens arkivreglemente. Enligt  bevarande- och gallringsutredningar för IT-system.

upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning.
Rönninge äldreboende

Arkivbeskrivning arkivlagen

Med skrivmateriel menar man alla typer av underlag för skrift och bild (papper m.m.) samt alla medel för skriften (pennor, färgband, stämpelfärg och färgpulver till skrivare och kopiatorer). Det finns krav både från arkivlagen, 6 § arkivlagen (1990:782), och offentlighets- och sekretesslagen, 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), på att myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar.

Vad är en sådan bra till  Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för arkivbeskrivning och arkivförteckning ska upprättas. 5 § Rensning (6 § 4 p. arkivlagen) Handlingar som inte ska tillhöra  kommunens myndigheter, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Arkivbeskrivningen ska vara så utformad att den underlättar användning och ger en samlad.
Ikea butikker i danmark

Arkivbeskrivning arkivlagen aktiekurser nordea bank
buss stockholm rättvik
anders carlsson region kronoberg
java datatyp
nätverket mot gynekologisk cancer
alderdomshjem nuuk
högskoleprovet antagning

SollefteD kommun

4. Arkivbeskrivning (6 § 2 p. Arkivlagen) Varje myndighet ska redovisa vilka ärende- och handlingstyper de hanterar samt hur deras arkiv är organiserat. Detta görs i en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning-en ska visa myndigheternas arbetsuppgifter och organisation fr.o.m.